Käyttötarkoitus

Myönnämme luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, kun niitä tarvitaan usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä sektorilta tai Kanta-palveluista sekä niistä organisaatioista, jotka ovat ilmoittaneet Findatalle siirtävänsä sille tietojen toisiokäyttöä koskevan lupatoimivallan.

Tietoluvan voi saada seuraaviin tarkoituksiin:

 • tieteelliseen tutkimukseen,
 • tilastointiin ja
 • opetuksen tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Kun tietolupa on myönnetty, koostamme ja esikäsittelemme aineistot sekä luovutamme esikäsitellyt aineistot edelleen luvansaajalle luvassa kuvattua käyttötarkoitusta varten.

Esikäsittely tarkoittaa toimenpiteitä, jota eri rekisterinpitäjien Findatalle luovuttamille tiedoille tehdään ennen kuin luovutamme ne edelleen päätöksen saajalle. Esikäsittelyssä kokoamme, yhdistämme, pseudonymisoimme ja anonymisoimme tietoja.

Lähtökohtaisesti pseudonymisoimme tiedot ennen kun luovutamme ne. Luovutamme tietoja tunnisteellisena vain erityisen perustellusta ja välttämättömästä syystä.

Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista sellaiseen muotoon, että yksittäisen henkilön tunnistaminen estyy peruuttamattomasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorien tunnisteiden poistamista ja aineiston karkeistamista yleiselle tasolle siten, että henkilötietoja ei voi muuttaa enää takaisin tunnistettaviksi millään tavalla.

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista esimerkiksi koodattuun muotoon. Tällöin nimet ja henkilötunnukset voidaan poistaa ja korvata muulla yksilöllisellä tunnisteella, eli koodilla. Usein säilytetään koodiavain, jolla tietoihin voidaan palauttaa suorat henkilötiedot. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on muodostaa myönnetyn tietoluvan mukaiset aineistot sosiaali- ja terveystiedoista, jotka on saatu toisiolain piiriin kuuluvilta rekisterinpitäjiltä.

Emme käytä tietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsiteltävät tiedot ja tietolähteet

Kussakin tietoluvassa määritellään, mitä tietoja sen perusteella on mahdollista käsitellä.

Käsittelemme tietoluvan mukaisten tietojen esikäsittelyssä toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien hallussa olevia sosiaali- ja terveystietoja siinä määrin, kuin niiden on arvioitu olevan kutakin hanketta varten tarpeellisia.

Emme myönnä lupia kaikkien lain piirissä olevien rekisterinpitäjien kaikkiin aineistoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista (finlex.fi).

Toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät:

 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat, sekä julkiset että yksityiset
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)

Tiedot toimitetaan Findatalle ja edelleen luvansaajalle tietoturvallisen käyttöpalvelun välityksellä.

Tutustu myönnettyihin tietolupiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme tietoluvan perusteella muodostetun aineiston luvansaajalle. Luvansaajasta tulee tällöin luovutetun aineiston rekisterinpitäjä.

Tiedot voidaan toisiolain mukaan luovuttaa käsiteltäväksi vain tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Lue lisää tietoturvallisista käyttöympäristöistä (linkki).

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Luovutamme esikäsitellyt tiedot päätöksen saajalle. Suurimmassa osassa myöntämiämme tietolupia tietojen vastaanottajat käyttävät tietoja tieteelliseen tutkimukseen.

Käytämme Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ta (CSC) alihankkijana tietojärjestelmiemme teknisen ylläpito- ja kehittämistyön toteuttamiseen. CSC toimii henkilötietojen käsittelijänä Findatan puolesta.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme muilta rekisterinpitäjiltä saadut tiedot sekä esikäsittelyssä muodostetun aineiston neljän kuukauden ajan siitä, kun olemme luovuttaneet tiedot luvassa määritellylle taholle. Säilytyksen aikana tietoja käytetään aineiston muodostamisessa tapahtuneiden mahdollisten virheiden korjaamiseen.

Jos kysymyksessä on rullaava tietolupa, eli tietoluvan perusteella on oikeus saada tietoihin päivityksiä, säilytetään viimeisin aineisto seuraavan aineiston muodostukseen saakka. Jos uuden aineiston muodostaminen perustuu kaikkiin sitä aiemmin toimitettuihin aineistoihin, säilytämme kaikki aineistot luvan voimassaoloajan.

On huomattava, että luvansaaja säilyttää aineistoa tätä pidempään. Luvassa on määritelty sen voimassaoloaika. Tämän käsittelyn rekisterinpitäjä on luvansaaja.

Tietojen siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille

Emme pääsääntöisesti luovuta henkilötietoaineistoa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Toisiolain mukaan tiedot on luovutettava tietoturvalliseen käyttöympäristöön, joka ei sitä koskevien vaatimusten perusteella voi sijaita EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoja jonkin muun lain mahdollistamana yksittäistapauksessa siirretään EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle, käytetään kohdemaasta ja -organisaatiosta riippuen valittavaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista siirtoperustetta.

Jos luvansaaja haluaa rekisterinpitäjänä mahdollistaa aineistonsa käsittelyn EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta, tulee tämän hakea Findatalta lupaa avata käyttöoikeus tietoturvallisessa käyttöympäristössä sijaitsevaan aineistoon. Käsittelemme hakemuksen ja päätämme, voidaanko aineiston siirtämiseen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle antaa lupa. Jos myönnämme luvan, rekisterinpitäjän tulee varmistaa, että aineisto siirretään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisin suojatoimin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota alkuperäiset sosiaali- ja terveystiedot koskevat. Kun käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjänä, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 14 artikla)
 • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä.

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely tietoluvan mukaisten tietojen esikäsittelyssä perustuu seuraaviin lakeihin:

 • laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)14 §, 44 § ja 51 §,
 • tietosuojalaki 4 § 2 kohta ja
 • erityisten henkilötietoryhmien osalta tietosuojalaki 6 § 1 momentti 2 kohta sekä yleinen tietosuoja-asetus 9 artiklan 2 kohta g alakohta.