Käyttötarkoitus

Tarjoamme teemakohtaisia valmisaineistoja, jotka ovat valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia. Valmisaineistot ovat saatavilla Findatan kautta tietoluvan perusteella nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja.

Esikäsittely tarkoittaa toimenpiteitä, jota eri rekisterinpitäjien Findatalle luovuttamille tiedoille tehdään ennen kuin luovutamme ne edelleen päätöksen saajalle. Esikäsittelyssä kokoamme, yhdistämme, pseudonymisoimme ja anonymisoimme tietoja.

Lähtökohtaisesti pseudonymisoimme tiedot ennen kun luovutamme ne. Luovutamme tietoja tunnisteellisena vain erityisen perustellusta ja välttämättömästä syystä.

Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista sellaiseen muotoon, että yksittäisen henkilön tunnistaminen estyy peruuttamattomasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorien tunnisteiden poistamista ja aineiston karkeistamista yleiselle tasolle siten, että henkilötietoja ei voi muuttaa enää takaisin tunnistettaviksi millään tavalla.

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista esimerkiksi koodattuun muotoon. Tällöin nimet ja henkilötunnukset voidaan poistaa ja korvata muulla yksilöllisellä tunnisteella, eli koodilla. Usein säilytetään koodiavain, jolla tietoihin voidaan palauttaa suorat henkilötiedot. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja.

Findata valitsee, mistä teemasta ja minkä tietojen perusteella valmisaineistot muodostetaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on muodostaa näin valitun teeman mukaiset aineistot.

Emme käytä tietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Käsittelemme valmisaineistojen muodostamisessa toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien hallussa olevia sosiaali- ja terveystietoja siinä määrin, kuin niiden on arvioitu olevan kutakin hanketta varten tarpeellisia.

Emme myönnä lupia kaikkien lain piirissä olevien rekisterinpitäjien kaikkiin aineistoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista (finlex.fi).

Toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät:

 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat, sekä julkiset että yksityiset
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)

Tiedot toimitetaan Findatalle ja edelleen luvansaajalle tietoturvallisen käyttöpalvelun välityksellä.

Lue tarkemmat kuvaukset valmisaineistoissa käytetyistä tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme valmisaineiston luvansaajalle. Luvansaajasta tulee tällöin luovutetun aineiston rekisterinpitäjä.

Tiedot voidaan toisiolain mukaan luovuttaa käsiteltäväksi vain tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Lisätietoa tietoturvallisista käyttöympäristöistä.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Luovutamme tiedot luvansaajalle. Suurimmassa osassa myöntämiämme tietolupia tietojen vastaanottajat käyttävät tietoja tieteelliseen tutkimukseen.

Käytämme Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ta (CSC) alihankkijana tietojärjestelmien teknisen ylläpito- ja kehittämistyön toteuttamiseen. CSC toimii henkilötietojen käsittelijänä Findatan puolesta.

Tietojen säilytysaika

Määrittelemme säilytysajan kullekin valmisaineistolle erikseen. Tiedot löytyvät kunkin valmisaineiston osalta Valmisaineistot-sivulta.

Lisäksi valmisaineiston tietoluvan perusteella haltuunsa saanut luvansaaja säilyttää aineistoa luvassa erikseen määritellyn ajan. Tämän käsittelyn rekisterinpitäjä on luvansaaja.

Tietojen siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille

Emme luovuta tai siirrä valmisaineistoa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Toisiolain mukaan tiedot on luovutettava tietoturvalliseen käyttöympäristöön, joka ei sitä koskevien vaatimusten perusteella voi sijaita EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.

Jos luvansaaja tahtoo rekisterinpitäjänä mahdollistaa aineistonsa käsittelyn EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta, tulee tämän hakea Findatalta lupaa avata käyttöoikeus tietoturvallisessa käyttöympäristössä sijaitsevaan aineistoon. Käsittelemme hakemuksen ja päätämme, voidaanko aineiston siirtämiseen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle antaa lupa. Jos myönnämme luvan, rekisterinpitäjän tulee varmistaa, että aineisto siirretään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisin suojatoimin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota alkuperäiset sosiaali- ja terveystiedot koskevat. Kun käsittelemme henkilötietoja valmisaineistojen muodostamiseksi, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 14 artikla)
 • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä.

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely valmisaineistojen muodostamisessa perustuu seuraaviin lakeihin:

 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 14 § ja 51 §,
 • yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta,
 • tietosuojalaki 4 § 2 kohta ja
 • erityisten henkilötietoryhmien osalta tietosuojalaki 6 § 1 momentti 2 kohta sekä yleinen tietosuoja-asetus 9 artiklan 2 kohta g alakohta.