Päivitetty 20.02.2024

Vuosikatsaus 2022

Jonotusaika lyheni merkittävästi

Viime vuoden suurin saavutus oli hakemusjonon purkaminen. Lue tiivistelmä muista kohokohdista. Lue lisää Jonotusaika lyheni merkittävästi

Avainluvut

Katso tilastoja mm. hakemuskäsittelystä, aineiston käsittelystä ja käyttötarkoituksista. Lue lisää Avainluvut

Kustannusten jakautuminen

Toisiokäytön kustannukset muodostuvat paitsi lupamaksuista, myös aineistojen poiminta- ja käsittelykuluista. Lue lisää Kustannusten jakautuminen

Viestintä

Tutustu viestintäkanavien tilastoihin ja tilaisuuksien määrään. Lue lisää Viestintä

Nostoja viime vuodelta

Koostimme viime vuoden kiinnostavimmat uutiset yhteen paikkaan. Lue lisää Nostoja viime vuodelta

Palvelut

Lue lisää tarjoamistamme palveluista. Lue lisää Palvelut

Jonotusaika lyheni merkittävästi

Kolmas toimintavuotemme keskittyi lakisääteisten palveluiden vakiinnuttamiseen ja jatkokehittämiseen. Veimme edelliseltä vuodelta jatkuneen tietolupien hakemuskäsittelyn lean-projektin loppuun ja uudistimme hakemusten käsittelyprosessin, minkä seurauksena lupa-asiakkaiden jonotusaika lyheni merkittävästi. Saapuvien hakemusten käsittelykelpoisuus arvioidaan nykyään noin viikossa. Loppuvuodesta julkaisimme Findatan ensimmäisen valmisaineiston, teemaltaan COVID-19.

Sote-tietojen käyttöympäristöjen infrastruktuuri alkoi muotoutumaan, kun toisiolain edellytys tietoturvallisista käyttöympäristöstä astui voimaan vappuna 2022. Vuoden lopussa Valviran Toini-rekisteriin oli rekisteröity jo yhdeksän eri palveluntarjoajan auditoitua ympäristöä. Vauhditimme käyttöympäristöjen kansallista ekosysteemiä pystyttämällä palveluntarjoajien yhteistyöverkoston, jonka avulla etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja eri palveluntarjoajien, arviointilaitosten ja viranomaisten kanssa.

Toukokuussa julkaistu European Health Data Space -asetusehdotus (EHDS) näyttää suuntaa myös Findatan toiminnan kehittämiseen. Sen toimeenpanon valmistelu jatkui viime vuonna Euroopan komission TEHDAS-hankkeessa sekä lokakuussa käynnistyneessä pilotissa yhdessä THL:n ja VTT:n kanssa. Kansainvälinen vierailu- ja esiintymispyyntöjen määrä pysyi edellisvuosien tapaan runsaana.

Johanna Seppänen, FT, johtaja

Findata on toisiolain keskeinen toimeenpanija. Hallinto-oikeus antoi alkuvuodesta ensimmäisen toisiolain soveltamista koskevan tuomioistuimen päätöksen, jossa Findatan toisiolakia koskeva tulkinta vahvistui oikeaksi. Keväällä järjestimme yhdessä Sitran ja STM:n kanssa lain tulkintoja selkeyttävän työpajasarjan. Mukana oli edustus kaikilta erityisvastuualueilta, sote-kuntayhtymä Keusotesta sekä Itä-Suomen yliopistosta.

Toukokuussa julkaistu European Health Data Space -asetusehdotus (EHDS) näyttää jatkossa suuntaa Findatan toiminnan kehittämiseen. Sen toimeenpanon valmistelu jatkui Euroopan komission TEHDAS-hankkeessa sekä lokakuussa käynnistyneessä pilotissa yhdessä THL:n ja VTT:n kanssa. Lisäksi järjestimme ranskalaisen Health Data Hubin kanssa Pariisissa konferenssin osana Ranskan EU-puheenjohtajakauden virallista ohjelmaa. Konferenssin teemana oli eurooppalainen näkökulma terveysdatan hyödyntämiseen. Kansainvälinen vierailu- ja esiintymispyyntöjen määrä pysyi edellisvuosien tapaan runsaana.

Hyvinvointialueiden aloittaminen vaikuttaa merkittävästi myös Findatan toimintaympäristöön. Valmistauduimme jo viime syksynä siihen, että sote-tietojen rekisterinpitäjyys siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Toinen toimintaamme vaikuttava iso kokonaisuus on mahdollisuus poimia tietoja suoraan Kanta-palveluista. Viime vuonna Kanta-palveluista toissijaiseen käyttöön haettavien aineistojen tarjonta laajeni ja sama kehitys jatkuu toivottavasti myös tänä vuonna.

Johanna Seppänen, FT, johtaja

Avainluvut

Hakemukset ja päätökset

Vuonna 2022 vastaanotimme yhteensä 270 hakemusta ja teimme yhteensä 284 päätöstä. Hakemusten käsittelyajan mediaani lyheni alkuvuoden 88 päivästä loppuvuoden 66 päivään.

Eri hakemustyyppien jakauma pysyi likimain samana kuin vuonna 2021. Sekä uusien tietolupahakemusten että muutoshakemusten osuus saapuneista hakemuksista oli noin 47 prosenttia, loput 6 prosenttia olivat tilastomuotoiseen tietoon kohdistuvia tietopyyntöjä.

Raukeavien päätösten osuus laski edelleen 20 prosentista 18 prosenttiin, kun se ensimmäisenä toimintavuonna 2020 oli vielä 33 prosenttia.

270 hakemusta
(312 vuonna 2021)

47 % tietolupahakemuksia
47 % muutoslupahakemuksia
6 % tietopyyntöjä
284 päätöstä
(262 vuonna 2021)

82 % myönteisiä
18 % raukeavia
alle 1 % hallintoasian siirtoja

Katso myöntämämme luvat ja luvansaajat täältä: Myönnetyt luvat

Hakemuksessa ilmoitettu käyttötarkoitus

Tietoja haettiin pääasiassa tieteelliseen tutkimukseen, aivan kuten edellisinä vuosina.

Tilastointi oli seuraavaksi yleisin käyttötarkoitus, mutta sen osuus jäi vain neljään prosenttiin.

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin haettiin tietolupaa yhdessä hakemuksessa, opetukseen ei haettu aineistoja lainkaan.

Toisiolain mukaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, tietojohtamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja -valvontaan voi saada Findatasta vain tilastomuotoista tietoa.

Toisiolain mukainen käyttötarkoitus2022 kpl2022 osuus2021 kpl2021 osuus
Tieteellinen tutkimus25795 %29494 %
Tilastointi104 %83 %
Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä1alle 1 %41 %
Opetus00 %31 %
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta00 %31 %
Tietojohtaminen2alle 1 %00 %
Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta00 %00 %
Yhteensä270100 %312100 %

Haetuimmat rekisterinpitäjät ja organisaatiot

Kysyntä oli suurinta kansallisia rekistereitä kohtaan. Noin 90 prosentissa hakemuksista haettiin tietoja kolmen suosituimman rekisterinpitäjän – THL:n, Kelan ja/tai Tilastokeskuksen – rekistereistä.

Seuraavaksi haetuimpia olivat sairaanhoitopiirien ja Digi- ja väestötietoviraston aineistot. Kaikkiaan myönsimme viime vuonna uuden tietoluvan 56 eri rekisterinpitäjän aineistoihin.

SijaRekisterinpitäjäHakemusten määrä 2022Hakemusten määrä 2021
1.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL110113
2.Kela7666
3.Tilastokeskus6451
4.HUS4327
5.Digi- ja väestötietovirasto (DVV)4229
6.Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)3327
7.Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)2814
8.Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)238
9.Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP)2211
10.Eläketurvakeskus (ETK)1515

Hakijoiden tausta

Julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden osuudet pysyivät melko samana edellisvuoteen verrattuna.

Valtaosassa (71 %) hakemuksista päähakija oli edellisvuoden tapaan julkiselta sektorilta, yksityisen sektorin asiakkaiden osuus oli 26 %. Kolmannen sektorin osuus hakijoista oli hyvin pieni, noin 3 %.

Tilastoimme hakijoiden taustan päähakijan mukaan. Osa luvista on myönnetty hankkeille tai konsortioille, joissa on päähakijan lisäksi mukana myös muita sektoreita.

Hakija2022
kpl
2022
osuus
2021
kpl
2021
osuus
Julkinen sektori19271 %20666 %
Yksityinen sektori6926 %9129 %
Kolmas sektori93 %145 %

Aineistopyynnöt ja -toimitukset

Uutena ilmiönä vuonna 2022 oli suurten tekstimuotoisten aineistojen käsittelyn selkeä lisääntyminen. Tekstiaineistoja tuli esikäsiteltäväksi ja yhdisteltäväksi lukumääräisesti enemmän ja ne olivat myös laajempia kuin aiemmin.

Kun toisiolain edellytys tietoturvallisista käyttöympäristöstä astui voimaan 1.5.2022, uusia ympäristöjä auditoitiin nopealla tahdilla. Ryhdyimme toimimaan uusien käyttöympäristöjen palveluntarjoajien kanssa ja kehittämään mm. aineistojen tietoturvalliseen siirtoon liittyviä työkaluja.

Tulosaineistojen anonymiteetin varmistuksen volyymi kasvoi selkeästi. Vuonna 2022 varmistimme asiakkaiden tulosten anonymiteetin yhteensä 416 kertaa. 86 %:ssa tarkastuksista tulokset olivat hyväksyttävät sellaisenaan ja 13 %:ssa tarkastuksista tulosten sisällössä oli huomautettavaa. Tyypillisimpiä ongelmia olivat pienten frekvenssitietojen tai yksilötasoisen tiedon esittäminen.

Sote-tietojen aineistokuvaustyötä jatkettiin edellisvuosien tapaan tarjoamalla rekisterinpitäjille koulutuksia ja kehittämällä työkaluja, Aineistoeditoria ja Aineistokatalogia.

639 lähetettyä aineistopyyntöä
(375 vuonna 2021)

12 kpl/viikko
582 vastaanotettua aineistoa
(331 vuonna 2021)

11 kpl/viikko
413 toimitettua aineistoa
(330 vuonna 2021)

8 kpl/viikko
86 toimitettua aineistokokonaisuutta
(72 vuonna 2021)

Noin 5 aineistoa/kokonaisuus

Kapseli®

Findatan tietoturvallisten Kapseli-käyttöympäristöjen määrä kasvoi viime vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi.

Kapseleita oli käytössä vuoden 2022 lopussa 113 kpl, joihin oli rekisteröity 830 käyttäjää. Niiden käytöstä maksettiin 229 000 euroa, mikä on 153 000 euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Uutena ilmiönä oli sellaisten aineistojen käsittelyn lisääntyminen Kapselissa, joihin on saatu lupa joltakin muulta viranomaiselta kuin Findatalta.

Konepaketti2022 kpl2022 osuus2021 kpl2022 osuus
Small4035 %1937 %
Medium3228 %1529 %
Large3531 %1733 %
Extra large65 %12 %
Yhteensä113100 %52100 %

kustannusten jakautuminen

Sote-tietojen luvista ja aineistoista maksettiin Findatan kautta yhteensä noin 1,74 miljoonaa euroa vuonna 2022. Luku sisältää kaikki päätösmaksut uusista tietoluvista, muutosluvista ja tietopyynnöistä, Findatan aineiston käsittelymaksut sekä rekisterinpitäjien asiakkailta laskuttamat poimintakustannukset.

Asiakkailta peritystä maksuista keskimäärin 22 % muodostui Findatan päätösmaksusta ja aineiston käsittelyn kustannuksista. Käsittelykustannukset syntyvät rekisterinpitäjiltä koottujen aineistojen yhdistämisestä, pseudonymisoinnista tai anonymisoinnista ja toimittamisesta tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Vastaavasti keskimäärin 78 % asiakkaan maksamasta kokonaislaskusta muodostui rekisterinpitäjien veloittamista aineiston poimintakustannuksista.

380 000 € Findata
Lupapäätökset 165 000 €
Aineistonkäsittely 215 000 €

+ 186 000 euroa vuoteen 2021 verrattuna
1 362 000 € Rekisterinpitäjät
Asiakkailta veloitetut aineistojen poimintakustannukset, jotka tilitettiin rekisterinpitäjille.

+ 300 000 euroa vuoteen 2021 verrattuna

Findatan lupa- ja aineiston käsittelymaksut vs. rekisterinpitäjien poimintakulut vuonna 2022

Findatan lupa- ja aineiston käsittelymaksut vs. rekisterinpitäjien poimintakulut vuonna 2022. Laskutettu asiakkailta yhteensä 1742000 euroa, josta Findatan osuus 22 %
ja rekisterinpitäjien osuus 78 %.

Findatan lupamaksut 165000 euroa ja aineiston käsittely 215000 euroa. Rekisterinpitäjien poimintakulut 1362000 euroa.

Kymmenen eniten laskuttanutta rekisterinpitäjää vuonna 2022

SijaRekisterinpitäjäLaskutettu summa (€)Tietoluvat, joissa rekisterinpitäjän aineistoja (kpl)
1.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)292 50938
2.Kela267 75966
3.Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)198 52324
4.Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)164 99733
5.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)137 19079
6.Digi- ja väestötietovirasto (DVV)106 76730
7.Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP)51 80120
8.Tilastokeskus18 42553
9.Työterveyslaitos (TTL)17 0253
10.Eläketurvakeskus (ETK)15 48420
Yhteensä1 270 479366
Muiden rekisterinpitäjien aineistoja oli mukana 53 luvassa ja niiden poimintakustannukset olivat yhteensä noin 92 000 euroa.

Viestintä ja sidosryhmät

Viime vuonna kehitimme verkkopalveluitamme kokonaisvaltaisesti. Julkaisimme findata.fi:stä uudelleen konseptoidun version ja muokkasimme asiointipalvelun sisältöjä asiakaslähtöisemmäksi. Samalla päivitimme Findatan visuaalisen ilmeen. Lisäksi toteutimme Kotimaisten kielten keskuksella kielenhuollon koko verkkosivustoon ja muihin asiakasohjeisiin, lomakkeisiin ja päätösdokumentteihin.

Verkkosivut

Alla olevat tiedot perustuvat niihin verkkosivukävijöihin, jotka ovat hyväksyneet sivuston evästeet.

9 100 kävijää
900 / kk
22 300 käyntiä
1 900 / kk
59 000 sivunäyttöä
3 sivua / käynti

Tilaisuudet ja puheenvuorot

25 Findatan järjestämää
tilaisuutta ja koulutusta.
~70 puheenvuoroa
muiden järjestämissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Some-kanavat

1 096 Twitter
+ 108 seuraajaa vuodesta 2021
2 352 LinkedIn
+ 922 seuraajaa vuodesta 2021
1 377 uutiskirjeen tilaajaa
+ 434 tilaajaa vuodesta 2021

Nostoja viime vuodelta

Findatan ensimmäinen valmisaineisto nyt saatavilla – teemana COVID-19

19.12.2022
Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia. Ne ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja. Ensimmäinen Findatan valmisaineisto on teemaltaan COVID-19. Se sisältää HUS-alueella vuosina 2020–2021 koronaan sairastuneet. Aineiston… Lue lisää Findatan ensimmäinen valmisaineisto nyt saatavilla – teemana COVID-19

Tietoluvan hakija: varmista poimintojen toteutettavuus rekisterinpitäjiltä jo ennen hakemuksen jättämistä

01.12.2022
Julkaisimme hakijoiden tueksi aiempaa kattavamman poimintakuvauslomakkeen, jolla voi tiedustella rekisterinpitäjiltä poimintojen toteutettavuudesta ja kustannuksista yhdenmukaisella tavalla. Tavoitteenamme on saattaa asiakkaamme parhaan tiedon äärelle tarpeeksi ajoissa. Tietoluvan hakija voi nyt ladata verkkosivuiltamme uuden… Lue lisää Tietoluvan hakija: varmista poimintojen toteutettavuus rekisterinpitäjiltä jo ennen hakemuksen jättämistä

Toisiolain soveltaminen on yhteistyötä luvanhakijan, rekisterinpitäjien ja Findatan välillä

08.03.2022
Lupatoimivalta sote-tietojen toissijaisessa käytössä on ollut keskitetty Findatalle huhtikuusta 2020 lähtien aina silloin, kun aineistoja tarvitaan usealta rekisterinpitäjältä tai yksityiseltä sektorilta. Vaikka varsinaisia lupahakemuksia tarvitseekin usean sijaan enää yhden, on yhteistyö… Lue lisää Toisiolain soveltaminen on yhteistyötä luvanhakijan, rekisterinpitäjien ja Findatan välillä

Jonotusaika lyhentynyt – tietolupahakemuksia otetaan käsittelyyn jopa kuukaudessa

14.10.2022
Findatalle saapuneiden tietolupahakemusten jonotusaika on lyhentynyt. Elokuussa tehdyn uudistuksen myötä käsittelykelpoiset hakemukset etenevät jonossa nopeammin. ”Tällä hetkellä uusimmat käsittelyssä olevat tietolupahakemukset on jätetty meille noin kuukausi sitten, syyskuun alkupuolella”, kertoo Findatan… Lue lisää Jonotusaika lyhentynyt – tietolupahakemuksia otetaan käsittelyyn jopa kuukaudessa

Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan loppuraportti on nyt luettavissa

07.07.2022
Keväällä 2022 järjestettiin Sitran, STM:n ja Findatan yhteishankkeena Toisiolain tulkinnat -työpajasarja, jonka tarkoituksena oli selkeyttää toisiolakia sitä tulkitseville toimijoille. Työpajasarjassa käsiteltiin toisiolakia työpajasarjaan osallistuneiden tahojen esittämien kysymysten pohjalta. Kysymykset keskittyivät tieteellisen… Lue lisää Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan loppuraportti on nyt luettavissa

Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisältöjä ja tietorakenteita koskeva määräys julkaistu

13.05.2022
Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen, joka kuvaa tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöille ja tietorakenteille asetettavia vaatimuksia. Tavoitteena on yhdenmukaistaa eri lupaviranomaisten hakemusprosesseja ja varmistaa niiden lainmukaisuus. Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä, ja… Lue lisää Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisältöjä ja tietorakenteita koskeva määräys julkaistu

Findatan verkkopalvelu uudistuu – tutustu muutoksiin

31.01.2022
Uudistimme findata.fi-verkkopalveluamme. Tavoitteena on tarjota helpompaa asiointia ja täsmällisempää tietoa. Tervetuloa tutustumaan palautteen perusteella tehtyihin parannuksiin! Ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana meille on kertynyt paljon tietoa uuden lainsäädännön käytännön soveltamisesta. Myös omat palvelumme… Lue lisää Findatan verkkopalvelu uudistuu – tutustu muutoksiin

pALVELUT

Neuvonta

Tarjoamme yleistä neuvontaa palveluihimme liittyen sähköpostitse osoitteessa info@findata.fi. Aineistotoimituksiin liittyvissä kysymyksissä palvelemme osoitteessa data@findata.fi, ja Kapseli-käyttöympäristön asioissa osoitteessa kapseli@findata.fi. Lue lisää Neuvonta

Luvat ja muutosluvat

Myönnämme lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, kun aineistoja tarvitaan usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä palveluntuottajalta tai Kanta-palveluista. Vastaamme luvista myös silloin, jos rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivallan Findatalle. Lue lisää Luvat ja muutosluvat

Tietopyynnöt

Vastaamme tilastoaineistoon tehdyistä tietopyynnöistä huolimatta siitä, koskeeko pyyntö yhden vai usean rekisterinpitäjän aineistoja. Tietopyynnöllä haettu tilastoaineisto toimitetaan asiakkaalle, eikä sen analysointia koske samat tietoturvavaatimukset kuin yksilötasoista aineistoa. Lue lisää Tietopyynnöt

Aineistot

Hoidamme aineistojen kokoamisen ja yhdistelyn, sekä niiden pseudonymisoinnin tai anonymisoinnin. Lisäksi tuemme rekisterinpitäjiä aineistokuvausten laadinnassa. Lue lisää Aineistot

Kapseli®

Tarjoamme aineistojen käsittelyyn tietoturvallisen Kapseli-käyttöympäristön, jossa on käytettävissä keskeisimmät aineistojen analysointiin tarvittavat ohjelmistot. Lue lisää Kapseli®

Tarvitsetko sosiaali- ja terveystietoja toissijaisiin tarkoituksiin? Katso alta, mistä lupa haetaan.

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja.

Poikkeuksena seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa

Jos tarvitset AVI:n, Valviran tai THL:n tietoja, jätä lupahakemus Findatalle.

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston (DVV), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin (Tilastokeskuksen osalta tarvitaan vähintään kaksi muuta organisaatiota, DVV:n ja ETK:n osalta riittää yksi)
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

THL on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle. THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Tilastokeskukselta ja kyseiseltä rekisterinpitäjältä. Poikkeuksena seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa

Jos tarvitset AVI:n, Valviran tai THL:n tietoja, jätä lupahakemus Findatalle.

Vastaamme Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista, kun niitä yhdistetään

 • vähintään kahden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

Valitse yksi tai useampi tietolähde.