Päivitetty 07.05.2021

Dataanvändningstillstånd

På den här sidan hittar du:

Allmänna instruktioner och anteckningar för användning av webblankett

Ansökan om tillstånd att använda data görs på en webblankett via Findatas hanteringssystem, blanketten finns på https://lupa.findata.csc.fi/ (öppnas i nytt fönster). Man loggar in i systemet med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Om det är inte möjligt, begär ett identifieringsformulär på info@findata.fi.

OBS! Det är underhållsavbrott i systemet varje dag från 8 till 9 på morgonen.

Kom ihåg att spara din oavslutade ansökan med cirka 15 minuters intervall. För närvarande loggar systemet automatiskt ut den sökande efter en viss tidsgräns, och formuläret sparas inte automatiskt.

Vi har upptäckt problem när vi använder Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Vid problem kan du kontakta Findata Help Desk via e-post: info@findata.fi.

Tyvärr är det endast möjligt att ansöka om dataanvändningstillstånd med en finsk personlig identitetskod genom Suomi.fi-identifiering. Om du inte har ett personligt identitetsnummer registrerat i det finska befolkningsinformationssystemet kan du be om ett identifieringsformulär på info@findata.fi.

För närvarande är det möjligt för personer som har en registrerad personbeteckning i befolkningsdatasystemet i Finland att identifiera sig och därmed att lämna in en begäran om information. Vi utvecklar som bäst andra lösningar för identifikation.

Tillbaka upp

Anvisning för ansökan om dataanvändningstillstånd

Med dataanvändningstillstånd kan du söka material på individnivå i Findata. Tills vidare lönar det sig att söka information om datainnehållet i de personuppgiftsansvarigas register, som är föremål för Findatas funktion, på de personuppgiftsansvarigas webbplatser.

Om du behöver material på individnivå av endast en personuppgiftsansvarig, ska du kontakta den aktuella personuppgiftsansvariga.

För beslut gällande begäran om material och för behandlingen av materialet uppbärs en avgift. Tjänstens slutliga pris bestäms enligt SHM:s förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Findata och på timbaserade avgifter för den arbetstid som har använts för att kombinera och behandla materialet.

Utöver Findatas avgifter påverkas det slutliga priset av den personuppgiftsansvariges egna lagstadgade avgifter för hämtning och leverans av det material som har begärts.

När behandlingen av ansökan om dataanvändningstillstånd inleds ber Findata de personuppgiftsansvariga om preliminära bedömningar av priset för hämtning av det begärda materialet och förmedlar prisbedömningen till den sökande, som har möjlighet att godkänna eller förkasta prisbedömningen. Det slutliga priset på materialet fastställs först efter att materialet har utlämnats. För beslut som har förfallit och negativa beslut debiteras en separat handläggningsavgift.

Ansökan om dataanvändningstillstånd kan skickas in på finska, svenska eller engelska.

Tillbaka upp

Frågor vid ansökan om dataanvändningstillstånd

OBS. Bifoga informationen om variablerna som ska hämtas per register till din applikation i det format som visas i tabellen nedan. Kopiera tabellen vid behov och skicka in en tabell per register.

Du kan ladda ner tabell som en Word-fil från den här länken och fylla i det.

REGISTRETS NAMN XX
BEGRÄNSNINGAR Målgrupp: XX
Urvalsperiod: XX
Övriga begränsningar: XX
VARIABLER SOM SKA HÄMTAS XX
ANNAT ATT OBSERVERA XX

Det här är en beskrivning av innehållet i ansökan på ett allmänt plan och ändringar i enskilda detaljer är möjliga. Alla ansökningar lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet från och med den 1 april 2020.

 • Typ av ansökan
  • Med hjälp av frågorna säkerställer vi att ansökan hör till Findata
 • Uppgifter om den som ansöker om tillstånd
  • Fungerar ni som tillståndssökande för någon annans räkning?
   • Om svaret är ja, ska parterna namnges, och som deltagare i ansökan ska en representant för den ifrågavarande aktören anges och en dokumentation över uppdraget bifogas
  • Tillståndssökandes basuppgifter (privatperson eller organisation)
   • Kontaktpersonens uppgifter
 • Den personuppgiftsansvariges uppgifter (om annan än tillståndssökande)
 • Faktureringsuppgifter
 • Syfte med användningen av uppgifter
  • Användningsändamål enligt lagen om sekundär användning
   • Bifoga en forskningsplan om det är fråga om en vetenskaplig undersökning.
  • Gäller det ett lärdomsprov?
   • Om svaret är ja, ge mer information om lärdomsprovet
  • Projektets namn (frivilligt)
  • En kort beskrivning av användningsändamål för uppgifterna (max. 500 tecken)
 • Plan för användning av uppgifter
  • Namn på de personer som kommer att behandla materialet
  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter (för material fås från Findata)
  • Ansöker du med denna ansökan om användarrätt till särskilda personuppgifter? (Särskilda eller känsliga personuppgifter är t.ex. etniskt ursprung, sexuell läggning eller sexuellt beteende, hälsouppgifter, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter)
   • Om svaret är ja, ange rättslig grund för behandlingen
  • Har du för avsikt att kombinera material från Findata med annan data?
   • Om svaret är ja, räkna upp övriga material som ska användas och deras källor. (OBS. Materialet skickas till Findata separat enligt en separat anvisning, skicka alltså inte egna material som bilaga till ansökan)
   • Grund för behandling av eget material
   • Om det egna materialet är förknippat med tidigare beviljade informations- eller forskningstillstånd eller etiska utlåtanden ska du ange dessa uppgifter (du behöver inte bifoga själva dokumenten)
   • Har du ansökt om eller kommer du att ansöka om andra motsvarande tillstånd?
    • Om svaret är ja, ge tilläggsuppgifter
 • Projektets finansiärer/beställare
 • Har man i projektet beslutat att de registrerades rättigheter begränsas?
  • Om svaret är ja, bifoga en konsekvensbedömning enligt dataskyddslagen

Behandling av material

 • I vilket filformat utlämnas materialet till driftmiljön med distansåtkomst?
 • Projektets (uppskattade) längd
 • Dataanvändningstillståndets giltighetstid, dvs. materialets användningstid i driftmiljön (högst 5 år åt gången)
 • I vilka länder behandlas materialet?
  • Om ett land utanför EU/EES: specificera överföringsgrunden enligt dataskyddsförordningen
  • Urvalsmetod
   • Alla personer som uppfyller urvalskriterierna plockas.
   • Ett slumpmässigt urval bland personerna som uppfyller urvalskriterierna.
    • Samplets storlek
   • Stratifierat urval
    • Bifoga stratifieringstabell
   • Ytterligare frågor gällande detaljerna i urvalet för alla ovan nämnda alternativ
  • Tillståndssökanden skickar själv målgruppens personbeteckningar till Findata.
   • Från vilket register eller annan källa kommer målgruppen?
   • Ange laglig behandlingsgrund
  • Definition av urvalskriterierna för jämförelsepersoner
   • Plockas kontrollpersoner till målgruppen?
    • Från vilket register plockas kontrollpersonerna?
    • Urvalsvillkor
   • Plockas släktingar till målgruppen?
    • Från vilket register plockas släktingarna?
    • Urvalsvillkor
  • Uppgifter som lämnas ut om personer (se tabellen ovan)
   • Från vilka register plockas uppgifterna?
   • Uppgifter som plockas från målgruppen
    • Ange följande uppgifter för varje register: personuppgiftsansvarig, register, uppgifter som ska plockas, för vilken tid uppgifterna plockas
   • Uppgifter som plockas om jämförelsepersoner (t.ex. kontrollpersoner och släktingar)
    • Ange följande uppgifter för varje register: personuppgiftsansvarig, register, uppgifter som ska plockas, för vilken tid uppgifterna plockas
  • Mer information och bilagor

Tillbaka upp

Information om behandling av pågående ansökningar

Vad händer efter den 1 april med sådana ansökningar som är i kö eller som behandlas av någon annan personuppgiftsansvarig enligt 6 § i lagen om sekundär användning?

Från och med den 1 april 2020 är Findata den enda behöriga myndighet som kan bevilja tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter, när uppgifter från flera personuppgiftsansvariga kombineras.

Om man i ansökan ansöker om material från endast en personuppgiftsansvarig och avsikten inte är att kombinera det med material från andra personuppgiftsansvariga, är en enskild personuppgiftsansvarig behörig att bevilja tillstånd även efter den 1 april 2020.

Nedan finns en förteckning över hur man ska agera i olika situationer.

1. Ansökan om dataanvändningstillstånd inlämnad före den 1 maj 2019

Enligt övergångsbestämmelser för lagen om sekundär användning behandlas alla ansökningar som har lämnats in till enskilda personuppgiftsansvariga innan lagen trädde i kraft, dvs. före den 1 maj 2019, hos de enskilda personuppgiftsansvariga.

Det här innebär att gällande ansökan som har lämnats in före den 1 maj 2019 fattar den enskilda personuppgiftsansvarige beslut om ansökan samt plockar och levererar materialet, även om ansökan inte har hunnit tas till behandling före den 1 april 2020.

Exempel: Forskaren har ansökt om material från HUS, FPA och THL i februari 2019 i syfte att kombinera materialet för analys. Forskaren har inte ännu fått alla beslut om dataanvändningstillstånd eller material.

Hur ska man agera: HUS, FPA och THL slutför behandlingen av de ansökningar som inkommit till dem och skickar materialet till forskaren på samma sätt som tidigare.

2. Ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in efter den 1 maj 2019 och ett beslut har fattats, men materialet har inte levererats före den 31 mars 2020.

Även om ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in efter att lagen om sekundär användning har trätt i kraft, kan behandlingen av ansökan ändå slutföras av den enskilda personuppgiftsansvarige, om ett beslut om ansökan har fattats senast den 31 mars 2020. Då levereras materialet i enlighet med tillståndet till kunden även efter den 1 april 2020.

Tolkningen grundar sig på hänsyn till tillståndssökandens rättsskydd och förtroendeskydd samt på god förvaltningssed: myndighetsbeslutet är bindande och man måste kunna lita på det.

Exempel: Forskaren har ansökt om material från HUS, FPA och THL i juni 2019 i syfte att kombinera materialet för analys. Forskaren har fått beslut om dataanvändningstillstånd av alla personuppgiftsansvariga, men alla material har inte ännu levererats (eller inga har levererats).

Hur ska man agera: HUS, FPA och THL levererar materialet till forskaren enligt sina egna beslut på samma sätt som tidigare.

3. Ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in efter den 1 maj 2019 och inget beslut har fattats före den 31 mars 2020

Om ansökan har lämnats in efter den 1 maj 2019 och inget beslut har fattats före den 31 mars 2020 ska ansökan lämnas in till Findata på nytt via det elektroniska ansökningssystemet.

Om material från flera olika personuppgiftsansvariga ska kombineras, är Findata efter den 1 april 2020 den enda behöriga myndigheten för beviljande av dataanvändningstillstånd.

Ansökan ska skickas på nytt till Findata i sin helhet från och med den 1 april 2020, eftersom lagen om sekundär användning förpliktar Findata att använda hanteringssystemet för mottagning av ansökningar om dataanvändningstillstånd och begäran om information. Findata kan alltså inte ta gamla ansökningar direkt till behandling av enskilda personuppgiftsansvariga.

Även begäran om utredningar och kompletteringar som förutsätts för behandlingen samt ändringar gällande utredningar, kompletteringar och ansökningar som sökanden har lämnat till Findata ska skickas via hanteringssystemet.

Om användningsändamålet enligt lag förutsätter en etisk förhandsbedömning av planen för användning av uppgifter, anhängiggörs också den etiska bedömningen och utlåtandet skickas via hanteringssystemet.

Exempel: Forskaren har ansökt om material från HUS, FPA och THL i februari 2020 i syfte att kombinera materialet för analys. Det framgår av ansökningarna att forskaren har för avsikt att kombinera materialen. Forskaren har fått ett positivt tillståndsbeslut av HUS, men FPA eller THL har inte ännu fattat något beslut i ärendet. Material har inte levererats av någon aktör.

Hur ska man agera: HUS levererar materialet till forskaren i enlighet med sitt beslut som tidigare. I fråga om FPA:s och THL:s material ska forskaren lämna en ny ansökan om dataanvändningstillstånd via Findatas elektroniska ansökningssystem från och med den 1 april 2020.

Tillbaka upp